• Tradition
  • Excellence
  • Compassion
  • Integrity
  • Technology

LEP

NOTICE OF NONDISCRIMINATION

Center For Retinal Diseases and Surgery, LLC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Center For Retinal Diseases and Surgery, LLC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Center For Retinal Diseases and Surgery, LLC:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

○ Qualified sign language interpreters

○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

○ Qualified interpreters

○ Information written in other languages

If you need these services, contact Shannon McLaughlin at 6420 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817 or by phone at 301-571-2000.

If you believe that Center For Retinal Diseases and Surgery, LLC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Shannon McLaughlin. You can file a grievance in person or by mail or phone. If you need help filing a grievance, Shannon McLaughlin, Practice Manager at 6420 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817 or by phone at 301-571-2000 is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 202011-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

LANGUAGE ASSISTANCE SERVICES

ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-301-571-2000.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-301-571-2000.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-301-571 2000.

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-301-571-2000.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-301-571-2000.

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-301-571-2000.

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો

elez le 1-301-571-2000.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-301-571-2000.

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-301-571-2000.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-301-571-2000. 번으로 전화해 주십시오.

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-301-571-2000تماس بگیرید.

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-301-571-2000.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-301-571-2000.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-301-571-2000.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-301-571 2000.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-301-571-2000.

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-301-571-2000

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-301-571-2000.

 

back to top